Sjukdomsövervakning hos mufflonfår

Vi önskar under de kommande åren få blodprover från mufflonfår för att undersöka förekomsten av Maedi Visna-virus. Kännedomen om detta virus hos hägnade och vilda mufflon i landet är idag obefintlig. Hos tamfår finns sedan 30 år ett övervakningsprogram, och vi önskar nu även inkludera mufflonfåren för att kunna förstå eventuell förekomst och smittspridning bättre. Blodprov tas i samband med jakt eller slakt och skickas sedan tillsammans med en remiss till SVA. Djur under ett års ålder behöver inte provtas. Övervakningen är ett samarbete mellan Hjorthälsan, SVA och Gård & Djurhälsan. Kontakta oss för mer information och för att få utskickat provtagningsmaterial.

Mer om sjukdomen finns här: https://www.gardochdjurhalsan.se/kunskapsbank/far/maedi-visna/

Genetik hos mufflonfår – var kommer våra mufflon ifrån och innehåller de gener från tamfår?

För de som vill delta önskar vi även prover för att undersöka genetiken hos mufflonfår i Sverige – både vilda och hägnade. Det finns en del oklarheter avseende ursprunget av den svenska mufflonpopulationen samt om, och i så fall hur mycket inblandning av tamfår det finns. Även inavelsgraden kan beräknas, om tillräckligt många prover analyseras. Även för detta behöver vi blod, men med en något enklare metod. Man häller ett par droppar blod på ett litet papper (vi skickar ut), låter det torka, märker upp pappret och skickar till oss. Välkomna att delta även i detta lilla projekt, som beräknas ta ett par år (först provinsamling och säkrad finansiering, därefter analyser följt av sammanställningar. 

Parasitprovtagning vår och höst

Övervakning av parasitläget i hos hägnade hjortar är viktigt för att vid behov utföra rätt åtgärder, samt inte avmaska djur i onödan. Slentrianmässig avmaskning ökar risken för resistens hos de få medel man kan använda. När våren ankommit (vilket varierar beroende var i landet man är) vaknar parasiterna till i djuren och börjar föröka sig. Då kan parasitägg upptäckas i avföringen hos djuren.  Man bör dock fundera på vad man letar efter. Misstänker man mag-tarmparasiter såsom löpmagsmask, piskmask, spolmask eller bandmask så ska en allmän parasitologisk undersökning göras. Har man i samband med slakt eller av annan anledning misstankar om lungmask bör detta undersökas med en lungmaskanalys. Och har man problem med leverflundra vilket kan ses vid slakt, så bör detta undersökas. Mufflon kan vara väldigt känsliga för leverflundra och i värsta fall dö. Parasiten kan även ställa till det för både dov, kron och visent. 

Parasitanalys bör även göras i samband med införsel av nya djur. 

Beroende på vad man hittar i analyserna så ska man i samråd med veterinär besluta om eventuell åtgärd. Låg parasitbelastning föranleder ingen åtgärd. I de få fall avmaskning behövs är det viktigt att välja rätt preparat. Dessutom behöver djuren få rätt dos för att önskvärd effekt ska uppnås. 

En veterinär ska inte skriva ut avmaskningsmedel utan att provtagning gjorts, och veterinären ska utöver detta ha god kännedom om hägnet, djuren, skötseln och ägaren. 

Efter samråd med veterinär kan en upprepad provtagning göras efter några veckor (försommar) och i vissa fall (t ex lungmask) efter sommaren hos kalvar. 

Packa era prover rätt!!! https://www.vidilab.se/packa-ditt-prov-korrekt/

Nedan ses ungefärliga priser hos Vidilab i Enköping:

Parasitanalyser    
Leverflundreundersökning   330 kr 

Lungmaskundersökning   

330 kr 
Allmän parasitologisk undersökning (innefattar ej leverflundra eller lungmask)   380 kr 

Provtagningsinstruktioner

Varje vår, precis när grönskan kommit igång bör man ta ett parasitprov.

Beroende på svaret av det bör det följas upp med ytterligare ett en månad senare. Hjorthälsan har avtal med Vidilab AB i Enköping.

a) Plocka avföring (ej intorkad!) från 4-6 vuxna djur av vardera djurslag i hägnet. Alla djurslag bör provtas för sig (inkl. visent, älg, mufflon).

b) Lägg i plastpåse, märk påsen noga med djurslag. (Så här packar du provet: https://www.vidilab.se/packa-ditt-prov-korrekt/)

c) Fyll i remissen/följebrevet (länk finns längre ner på sidan)

d) Om man misstänker lungmask – skriv LUNGMASK på remissen. För allmän undersökning av mag-tarmparasiter, skriv ALLMÄN. För undersökning av leverflundra, skriv LEVERFLUNDRA.  

Stora och lilla leverflundran

En parasit som kan leda till kraftiga och ibland dödliga skador på levern hos framför allt får. I en del hägn har hela mufflonbeståndet slagits ut. Levern blir knölig och skrumpen och trycker man med fingrarna på den kan man ibland få fram flundrorna. Den lilla leverflundran syns oftast i gallgångarna. Dov, kron och visent kan också fara illa av en infektion. 

Våren: Samla färsk avföring från 4-6 olika vuxna djur, lägg i påse eller burk och förslut. Skicka in så fort som möjligt till Vidilab (adress står på denna följesedel):

https://www.vidilab.se/wp-content/uploads/2024/01/240102_O%CC%88VRIGA-DJURSLAG_fo%CC%88ljesedel.pdf

Skriv kod 109 för leverflundreanalys.

Hösten: Här tar man prover ganska sent – gärna in i november-december. Ta då ett samlingsprov med färsk avföring från kalvar eller lamm endast. Hantera, fyll i remiss och skicka in som ovan. Glöm inte fylla i kod 109.

Lungmask

En parasit som är vanligast hos kronhjort och kan ge problem (och dödlighet) hos kalvar på sensommaren. Vuxna djur blir oftast ”bara” bärare av den men sprider sedan smittan varje vår och sommar och där kalvarna sedan tar upp parasiten.

Våren: Samla färsk avföring från 4-6 olika vuxna djur, lägg i påse eller burk och förslut. Skicka in så fort som möjligt till adressen som står på denna följesedel:

https://www.vidilab.se/wp-content/uploads/2024/01/240102_O%CC%88VRIGA-DJURSLAG_fo%CC%88ljesedel.pdf

Skriv kod 106 för lungmaskanalys.

Hösten: Här tar man prover på sensommaren eller tidig höst. Ta då ett samlingsprov med färsk avföring från ca 3-5 kalvar endast. Hantera, fyll i remiss och skicka in som ovan. Glöm inte fylla i kod 106.

Allmän parasitanalys (mag-tarmparasiter inkl. piskmask)

Med denna analys får man en översikt över hur mycket mag-tarmparasiter djuren har. Det kan vara löpmagsmask, piskmask eller andra, varav de båda förstnämnda är de som ev. kan ställa till det med hälsan hos djuren i hägnet. Liksom med lungmask så kan nedsatt tillväxt och försämrad reproduktion, raggig päls mm vara ett symptom på en hög parasitbörda. 

Våren: Samla färsk avföring från 3-6 olika vuxna djur, lägg i påse eller burk och förslut. Skicka in så fort som möjligt till adressen som står på denna följesedel:

https://www.vidilab.se/wp-content/uploads/2017/10/Allmän_2017_v4.pdf

Skriv kod 103 för allmän parasitanalys.

Hösten: Här tar man prover på sensommaren eller tidig höst. Ta då ett samlingsprov med färsk avföring från 3-6 vuxna djur – olika åldrar går bra. Hantera, fyll i remiss och skicka in som ovan. Glöm inte fylla i kod 103 

Problem med parasiter kan bero på olika faktorer och kan ibland vara svårt att få bukt med. De viktigaste bidragande orsakerna är höga djurtätheter, fuktiga marker (gott om stillastående grunt vatten under vår och sommar), gamla beten och dålig allmän kondition hos djuren. Hör av er till oss med era funderingar så kan vi bistå.


Obduktion av hägnad hjort 

Det är viktigt att försöka få in fler avlivade sjuka eller döda hjortar till obduktion. Hjortar och andra djur kan obduceras på laboratorierna i Skåne (Kävlinge), Uppsala (SVA), Karlskoga (Konvex) och i Visby. Laboratoriet i Skara är stängt för större djur men personal från Skara kan utföra gårdsobuktioner. Kontakta alltid veterinär (oss eller besättningsveterinär) när obduktion är aktuellt. Det behövs nämligen en av veterinär ifylld remiss för att ta del av det nationella obduktionsanslaget vilket innebär att kostnaderna blir betydligt lägre. En ”vanlig” veterinär eller veterinärer Kalle (Skåne, Blekinge, södra Småland) & Jonas (Uppland, Södermanland mm) kan vid behov och möjlighet också utföra en gårdsobduktion.

Skåne: Djur eller djurdelar med en total vikt under 50 kg kan lämnas in vardagar mellan 8.15-12.00. Större djur hämtas och levereras av Svensk Lantbrukstjänst. Kontakta laboratoriet och oss/egen veterinär för rådgivning. Instruktioner finns här: 

https://www.gardochdjurhalsan.se/wp-content/uploads/2019/12/instruktion-privat-inlamning-skane.pdf

Karlskoga: Inlämning endast med hjälp av Svensk Lantbrukstjänst. 

Visby: Djur kan lämnas in på eget bevåg 8.00-14.00 på vardagar. Dock alltid med remiss från veterinär och efter kontakt med laboratoriet. 

Uppsala: Djur kan lämnas in på eget bevåg 8.00-15.30 på vardagar. Dock alltid med remiss från veterinär och efter kontakt med laboratoriet. 

Skara: Personal utför gårdsobduktioner. Kontakta laboratoriet och oss för rådgivning och tidpunkter. 

Kontaktuppgifter till laboratorierna: 

Skara: Personal utför gårdsobduktioner. Kontakta laboratoriet och oss för rådgivning och tidpunkter. 

Djurägaravgifter (det hägnägaren betalar, exkl. moms. Transportavgifter tillkommer): 

Hjortar, ren och kameldjur (t.ex. alpacka, lamadjur)Avgift
Foster och/eller fosterhinnor771 kr
Yngre djur upp till 12 månader771 kr
Vuxet djur över 12 månader883 kr
Del av kropp (upp till 20 kg)771 kr

Dyrare destruktion i samband med obduktion vid SVA i Uppsala (betalas av djurägaren): https://www.gardochdjurhalsan.se/obduktion/avgifter/destruktion-sva/

Information om transportkostnader Svensk
lantbrukstjänst: https://www.gardochdjurhalsan.se/obduktion/avgifter/transporter/

Anslutna till Hjorthälsan kan få hela eller delar av kostnaderna ersatta. Därför är det viktigt att alltid kontakta oss i när obduktion är aktuellt. I och med att destruktionskostnaderna ökat påtagligt under den senaste tiden så kan det ibland vara lämpligare och billigare att skicka in delar av djur istället för en hel djurkropp. 

Övriga djurslag

Kontakta oss gärna vid frågor om obduktion av andra djurslag såsom mufflon, visent, vildsvin eller älg.