Sjukdomsövervakning hos mufflonfår

Vi önskar under de kommande åren få blodprover från mufflonfår för att undersöka förekomsten av Maedi Visna-virus. Kännedomen om detta virus hos hägnade och vilda mufflon i landet är idag obefintlig. Hos tamfår finns sedan 30 år ett övervakningsprogram, och vi önskar nu även inkludera mufflonfåren för att kunna förstå eventuell förekomst och smittspridning bättre. Blodprov tas i samband med jakt eller slakt och skickas sedan tillsammans med en remiss till SVA. Djur under ett Läs mer…